Genomiks logo
SQ

Oчекувате близнаци ?

Panorama може да идентификува најмногу ризици во близначна бременост од било кој друг NIPT тест во светот
 • Trisomy 21 – Даунов синдром
 • Trisomy 18 – Едвардсов синдром
 • Trisomy 13- Патау синдром
 • Анеуплоидии на половите хромозоми (доколку се детектираат)*
 • 22q11.2 – Ди Џорџ синдром (опционално)*
*достапни само за монозиготни близнаци
За близначна бременост само Panorama може да Ви даде информација за:
 • Зиготност – дали близнаците се моно или дизоготи
 • Индивидуална фетална фракција за дизиготни близнаци
 • Да го одреди полот на двете близначиња
 • Monosomy X –Тарнер синдром за монозиготна бременост

Резултатите за Trisomy 21,18 и 13 кај близначна бременост се со комбинирана сензитивност од ˃99% и специфичност ˃99%*

Идентификацијата на зиготноста му помага на докторот во превенција на состојби кои се присутни кај 1 во 45 близначни бремености
Кај монозиготни - монохориатни близнаци има ризик од TTTS (twin-twin transfusion) синдром

Монозиготната бременост носи опасност од twin twin transfusion syndrome (TTTS), што значи нерамномерна прераспределба на планцентата кој секој од близнаците, а со тоа и нерамномерна поделеност на крвотокот и хранливите материи. Така едниот близнак може да биде доминантен, да добива повеќе крв и хранливи материи од другиот близнак. Ваквата состојба допринесува за нерамномерен раст и развој кај монозиготните близнаци и се случува кај една во 45 монозиготни близначни бремености. (Повеке информации ТУКА)


Дури 19% монохориатни бремености следени со ултразвук се погрешно класифицирани како дихоријатни.


Навремената препорака и план на следење на докторот се од клучна важност за здрава бременост.

Panorama му овозможува на докторот ефикасно и внимателно да ја следи близначната бременост.
Единствено Panorama може да Ви обезбеди индивидуална фетална фракција за дизиготни близнаци.

Прецизното одредување на феталната фракција кај близначна бременост е од клучно значење, бидејќи на тој начин ја исклучуваме можноста недоволен процент на фетална фракција од едниот близнак да има влијание на прецизноста на резултатот.

Референци:
 • Natera validation data. Manuscript in preparation
 • Society for Maternal-Fetal Medicine, Clinical guideline: Twin-twin transfusion syndrome, Jan 2013.
 • American College of Obstetricians and Gynecologists and Society for Maternal-Fetal Medicine, Practice Bulletin No. 169, Oct 2016.
 • Blumenfeld et al. J Ultrasound in Med. 2014 Dec;33(12):2187-92.
 • Oldenburg et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39: 69–74.
 • Chasen, Chervenak. Twin pregnancy: Prenatal issues. In: UpToDate, Post, CL, DL (Ed), UpToDate, Aug 2017.
 • Cunningham et al. Williams Obstetrics. 24th edition. New York: McGraw-Hill Education, 2014.
 • Boyle et al. British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2014 Feb; 121(7):809-20
 • Sparks et al. Obstet Gynecol. 2016 Nov;128(5):1127-33
 • Rodis et al. Obstet Gynecol. 1990 Dec;76(6):1037-41
 • http://ghr.nlm.nih.gov/condition/trisomy-18
 • http://ghr.nlm.nih.gov/condition/trisomy-13
 • Wright et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015;45:48-54.