MK

Testi i vetëm NIPT i cili bën dallim mes ADN së nënës dhe ADN fetale.

Për kënd preferohet skrining testi prenatal Panorama?

Testi Panorama është i përshtatshëm për cilën do moshë, pas javës së nëntë të shtatzënisë. Mund të shfrytëzohet për shtatzëni me binjakë, shtatzëni me qelizë vezë të donuar ose surogat.

Kur është koha më e përshtatshme për t’u bërë testi?

Panorama mund të bëhet më herët në javën e nëntë të gestacionit.

Çfarë përfitime keni nga testi prenatal jo-invaziv Panorama?

Në javën e hershme të nëntë, me një procedurë të thjeshtë të marrjes së gjakut nga nëna mund të merrni informata për foshnjën tuaj se a ka rrezik të lartë për çrregullime të ndryshme gjenetike si sindroma Down. Mund të merrni informatë edhe për gjininë e foshnjës. Të gjitha këto të dhëna i fitoni me një saktësi dhe precizitet shumë të lartë. Panorama detekton sindromën Down me 99% saktësi dhe jep rezultate më të vogla false pozitive për çrregullime të tjera si Trisomia 21, Trisomia 18 dhe Trisomia 13.

Çfarë mostre është e nevojshme për analizë?

Për testimin Panorama është i nevojshëm 20ml gjak venoz.

Çka përfshin testi?

Testi Panorama mund t’i determinojë aberacionet më të shpeshta kromozomale (ndryshimet në numrin e kromozomeve) duke përfshirë trisominë 21, trisominë 18, trisominë 19, monosominë e kromozomit X dhe triploidinë. Nëse keni nevojë mund të përfshini edhe mikrodelecione të tjera si 22q11.2 sindroma e delecionit, 1p36, sindroma Cri-du-chat, Prader-Willi dhe sindroma Angelman.

Sa kohë duhet për të marr rezultatet e analizës?

Rezultatet merren për 7-10 ditë pune.

Si mund ta di se rezultati është në dispozicion?

Në momentin që rezultati juaj është gati dërgohet te mjeku juaj, ndërsa ju njoftoheni se mund të paraqiteni në ordidnancën e mjekut dhe të rezervoni kontrollë ose konsultim.

Si duken rezultatet?

Rezultatet Panorama mund të duken si në vijim:
 • Rrezik i ulur: Rezultati me rrezik të ulur do të thotë se ka shumë pak mundësi që foshnja juaj ta ketë ndonjërën nga gjendjet e panelit Panorama të zgjedhur.
 • Rrezik i lartë: Rezultati me rrezik të lartë nuk do të thotë se foshnja juaj ka çrregullime gjenetike. Procedura që duhet të ndiqet pas një rezultati të këtillë është rekomandimi për këshillim gjenetik dhe vërtetim nga metodat diagnostike.
 • Pa rezultat: në një numër të vogël të rasteve mund të ndodh që të mos fitojmë rezultat. Arsyet pët këtë mund të jenë të ndryshme, prandaj rekomandohet konsultimi gjenetik dhe ndjekja e hapave të ardhshme për vlerësimin e rezultatit final.

Sa panele ka në dispozicion testi Panorama?

 • Shtatzëni me një
  • Panorama Basic Panel - T21, T18, T13, Triploidy, X&Y
  • Panorama Basic Plus Panel - T21, T18, T13, Triploidy, X&Y, 22q11.2 microdeletion
  • Panorama Advanced Panel - T21, T18, T13, Triploidy, X&Y, 22q11.2 microdeletion, 1p36, Cri-du Chat, Prader Willi, Angelman syndrome
 • Shtatzëni me binjakë
  • Panorama monozygotic twins Panel - T21,T18,T13, X&Y, 22q11.2 microdeletion
  • Panorama dizygotic Panel - T21, T18, T13
Në të gjitha panelet merrni informata për fraksionet fetale dhe gjininë (opcionale)

Nëse keni më shumë pyetje…

Mund të na kontaktoni në e-mail info@genomiks.mk ose të rezervoni konsultim në +389 71 379 951