MK

Testi i vetëm NIPT i cili bën dallim mes ADN së nënës dhe ADN fetale.

Контакт информации:

Друштво за трговија и услуги

ГЕНОМИКС ДООЕЛ Скопје

Овластен дистрибутер на Natera за Македонија и Косово

ЕДБС: 4032017535815

ЕМБС: 7237626

ж-ска: 240040107723668

Депонент банка: УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Одговорно лице: Дона Коцевски

e-mail: contact@genomiks.mk

телефон: +389 71 379 951