Genomiks
SQ

Зошто да изберете Panorama ?

За Panorama

Panorama е неинвазивен пренатален скрининг тест (NIPT) кој ќе Ви даде информации за најчестите хромозомски аберации и микроделеции преку анализа на феталната DNA изолирана од крвта на мајката најрано во 9-та гестациска недела.

Карактеристики на тестот
Сензитивност на тестот и лажно позитивни резултати
Panorama има најмал процент на лажно негативни резултати 0,6% , објавено во валидациски студии
  • Ниската фетална фракција е најчесто причина за лажно негативни резултат.
  • Panorama ја мери прецизно феталната фракција употребувајќи напредна технологија и алгоритми, при што ја зголемува сензитивноста и специфичноста на тестот дури и во случај на ниска фетална фракција.
Panorama е единствениот NIPT тест кој има 100% точност во одредување на полот

Останатите NIPT тестови можат да дадат погрешен резултат за полот кај 1 од 77 пациентки.